Sự Kiện Sắp Tới

Những Sự Kiện Sắp Tới của Chúng Tôi:

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tham Gia Cùng Chúng Tôi Trên Facebook

Nhấn Vào Đây để xem hình ảnh về những sự kiện trong quá khứ

Chúng tôi có nhiều cơ hội học tập và thông tin cho quý vị. Khi quý vị đến sự kiện của chúng tôi, quý vị có thể:

  • Hiểu thêm về những dịch vụ khác nhau Bệnh Viện Swedish có.
  • Hiểu thêm về bác sĩ của chúng tôi hoặc gặp mặt họ
  • Hiểu thêm làm cách nào để nhận được dịch vụ quý vị cần
  • Hiều thêm về tình trạng sức khỏe và nhiều hơn nữa!

Những sự kiện đã qua